Aanvankelijk maakt de kleine dorpsgemeenschap in de Compagnie deel uit van de Hervormde kerk van Drachten. Daarnaast is een deel van het dorp gericht op Rottevalle en een ander deel op Ureterp. Steeds meer komt er de vraag naar en de roep om een eigen gebouwtje in Drachtster Compagnie waar de jongelingen vereniging bijeen kan komen, de catechisaties en zondagsschool gegeven kunnen worden en kerkdiensten gehouden kunnen worden.

Dit evangelisatiegebouwtje, Eben Haezer, komt er in 1905. Maar vanuit de classis houdt men de stichting van een eigen kerk in Kompenije tegen. In april 1906 gaat de kerkenraad akkoord met de stichting van een zelfstandige gemeente, maar zo vindt een deel van de gemeente dan zal het kerkgebouw verplaatst moeten worden. Na wat tegenwerking van omliggende gemeentes die niet willen dat de Compagnie als zelfstandige gemeente verder gaat, en strubbelingen in de gemeente zelf over de locatie van het kerkgebouw, zet men toch door en wordt op 13 febr. 1907 de Gereformeerde Kerk te Drachtster Compagnie geïnstitueerd en wordt in 1909 de eerste predikant, ds. Dijkstra, bevestigd. Tijdens zijn ambtsbediening vindt het bouwen en in gebruik nemen van een nieuw kerkgebouw plaats ( in 1912). Na hem volgden er velen te weten: 1916-1920 ds. Beukema, 1922-1927 ds. Van der Vegt; 1928-1934 ds. Schippers; 1935-1946 ds. Van Dijk; 1947-1954 ds. Van Eerden; 1955-1960 ds. Nieuwsma; 1960-1964 ds. De Heer; 1964-1969 ds. Torenbeek; 1973-1978 ds. Ritsema; 1982-1989 ds. en da. De Jong; 1992-2002 ds. De Kok; 2003-2008 ds. Röben.

Als in 2001 de gefedereerde classis Drachten een feit is, wijst het Landelijk Dienstencentrum de plaatselijk gereformeerde kerken erop dat zij haar leden moeten voorlichten over de voorgenomen vereniging van Gereformeerde kerken, Ned. Herv. Kerk en Evangelisch Lutherse Kerk. In de loop van de tijd wordt duidelijk dat er binnen de gemeente velen zijn die zorgen en problemen hebben; verontrust zijn over het belijdende karakter van de komende plurale verenigde kerk, over het verlies van de plaatselijke zelfstandigheid, het kerkmodel en de onduidelijkheid over de financiële consequenties. Als in dec. 2003 landelijk het definitieve besluit tot vereniging van de drie genoemde kerken in de Protestantse Kerk in Nederland een feit wordt, besluit de kerkenraad van Drachtster Compagnie en ook dat deel van de gemeente dat zeer bezwaard is, ter wille van de eenheid binnen de gemeente , toe te treden tot de PKN, maar dan in de vorm van een bezinningsperiode van twee jaar, waarna in 2006 de definitieve beslissing zal vallen. In april 2006 vindt opnieuw een stemming plaats waarbij 40% van de belijdende leden aangeeft niet mee te kunnen gaan. Een groep van 57 belijdende en 23 doopleden kiest ervoor om bij elkaar te blijven en om zich als zelfstandige gemeente aan te sluiten bij de vGKN.

Men mag gebruik maken van het witte kerkje in Boelenslaan, dat toebehoort aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen en waar zo af en toe nog diensten in gehouden worden. Op 7 mei 2006 vindt de instituering plaats van de Voortgezet Geref. Kerk van Drachtster Compagnie met als voorganger ds. A. van Harten- Tip. Als ouderling worden bevestigd de brs. de Boer, de Bruin en Oevering, als diaken de brs. Elzinga en Veenstra. Men gaat voortvarend te werk door uit te zien naar een predikant, en die wordt gevonden in de persoon van drs. M.J.M. Sijtsma- van Oeveren te Kampen, die op 14 januari 2007 bevestigd wordt. Wanneer de Herv. Gemeente van Surhuisterveen aangeeft, dat zij met de Gereformeerde Kerk van Surhuisterveen gaat fuseren, met als gevolg dat het kerkgebouw in Boelenslaan verkocht gaat worden, kan op 16 oktober 2009 het witte kerkje aan de Boelenswei 52, gekocht worden. Ondanks het feit dat ons diverse leden ontvallen zijn, mogen wij ons verblijden in een geringe groei van het ledenaantal ook met mensen uit (de wijde omgeving van) Boelenslaan.

Samen als gemeente en als gemeenschap proberen wij om enthousiast en beGeesterd kerk van Jezus Christus te zijn, waarbij het Woord van God onze leidraad wil wezen. Met de bede dat God Zelf al onze activiteiten, de kerkdiensten, de catechisaties, de bijbelkring, de groeigroepen, het kinder- en jeugdwerk mag zegenen zodat wij onder Zijn hand mogen groeien en bloeien en vrucht dragen tot eer van Zijn grote Naam.