The week's events
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
10 november 2019

Categorie: Jeugdjeugd bijeenkomst

jeugd bijeenkomst

Categorie: Dienstds A.E. de Jong Wiersema

ds A.E. de Jong Wiersema
11 november 2019 12 november 2019 13 november 2019

Categorie: catechisatiecatechisatie

catechisatie
14 november 2019 15 november 2019 16 november 2019